Sanace a rekultivace

Foto

Rekultivace Merkur XI.
terénní úpravy


Objednatel

Severočeské doly a. s. Chomutov

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

Účelem stavby byla úprava svahů výsypky dolu Merkur včetně výstavby obslužné komunikace, odvodnění území a rybníka.

Termíny plnění

10/1995 - 04/1996

Zavřít

Další reference

Foto

Rekultivace Merkur XII.
terénní úpravy


Objednatel

Severočeské doly a. s. Chomutov

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

Účelem stavby bylo konečné dorovnání místních terénních nerovností, součástí stavby bylo převedení vody silničního příkopu přebudováním stávajícího propustku a navrácení polní komunikace do původní trasy, celková plocha upraveného území činila cca 5,76 Ha, kubatura zemních prací 14 195 m3.

Termíny plnění

07/1996 - 08/1996

Zavřít

Další reference

Foto

Sanace a rekultivace
Březno XI.


Objednatel

Severočeské doly a. s. Chomutov

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

Na stavbě byly realizovány navržené terénní úpravy, odvodnění území a přístupová cesta. Celková plocha rekultivace Březno XI. činila 30,05 ha.

Termíny plnění

12/1998 - 10/1999

Zavřít

Další reference

Foto

Rekultivace
Radovesické výsypky IX.


Objednatel

Severočeské doly a. s. Chomutov

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

1. část – zemní práce v rozsahu 112.507 m3 – pokládka odvod. drénu a obsypy štěrkem 216 m.

2. část - zemní práce v rozsahu 42.474 m3 – stavba výpustního objektu nádrže – drenáž svahu v profilu č. 7 – 800 m2

Termíny plnění

06/1999 - 11/2001

Zavřít

Další reference

Foto

Lom Libouš
Jih, SO 52010


Objednatel

Stavby silnic a železnic a. s. odštěpný závod 6 Karlovy Vary

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

a) SO 520101 – výstavba kom. podél PD (vyjma asfaltového povrchu) včetně zřízení krajnic, odvodňovacích příkopů, trubních propustů, základů, přejezdu přes PD, konstrukce zpevněných ploch pod PD apod. Šíře kom. 6 m, šíře plochy pod PD 6 m, délka kom. zároveň plochy pod PD 2.595 m.

b) SO 520102 – výstavba cesty podél PD, včetně konstrukce zpevněných ploch pod PD, zřízení krajnic, odvodňovacích příkopů, trubních propustů atd. – šíře kom. 3,5 m, šíře plochy pod PD 7,6 m, délka kom. zároveň plochy pod PD 2.295 m

Termíny plnění

05/2000 - 11/2000

Zavřít

Další reference

Foto

Rekultivace
Radovesické výsypky
VI. etapa - terénní úpravy


Objednatel

Severočeské doly a. s. Chomutov

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

1) terénní úpravy na ploše 38,27 ha v kubatuře 55.501 m3
2) na povrchové úpravy plochy byly dovezeny z přilehlých felonií a kompostárny tyto materiály – slínovce 54.569 m3, zúrodnitelné zeminy 17.175 m3, Agrobentos B 7.528 t, následně byly rozprostřeny popřípadě upraveny orbou – smykováním
3) příkop P2 – 2 – zemní práce 5.641 m3, drátokamenná opevnění 277 m3, betonové prahy a vývar 18 m3
4) čištění splavením nádrže Syčivka – 2.862 m3
5) úprava koridoru pro cestu zemní práce 4.836 m3, pokládka geotextilie – 1.036 m2, podklady ze štěrkodrti – 5.624 m2, posyp lom. výsevkami – 2.385 m2.

Termíny plnění

10/2001 - 05/2003

Zavřít

Další reference

Foto

Sanace a rekultivace
Severní svahy - 1.UČS


Objednatel

Fond národního majetku ČR

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

Odvodnění území, komunikace, terénní úpravy.

Termíny plnění

11/2004 - 07/2005

Zavřít

Další reference

Foto

Rekultivace Medard Libík
Jižní svahy I. a II. etapa


Objednatel

Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

I. etapa - Stavba se nachází v katastru obce Bukovany. Rozsah prací: - SO 03 - Hospodárnice H1-H8, délka 3 579m; - cestní příkopy CP1-2, délka 607m; - SO 02 Lesnická rekultivace L1-L20, výměra 60,64 ha Stavba řeší sanaci a rekultivaci pozemků likvidovaného lomu Medard-Libík, který se nachází mezi městy Habartov, Sokolov a obcemi Bukovany, Cítice, Svatava. Rekultivace Medard-Libík-jižní svahy – I.etapa je členěna na SO 02 Lesnickou rekultivaci a SO 03 Hospodárnice vč. cestních příkopů o ploše 69,88 ha a je situována do svahů a rovinných řezů.

II. etapa - Stavba se nachází v katastru obce Bukovany. Rozsah prací: SO 01 Odvodnění - záchytné příkopy – 4570 m; - odvodňovací žebra – 1810 m; - mokřady 1-3 – 06 ha; SO 02 Lesnická rekultivace – 55,47 ha; SO 03 Hospodárnice – 3241 m; - propustek 6 ks; - hospodářský přejezd – 6 ks; - cestní příkop – 485 Stavba řeší sanaci a rekultivaci pozemků likvidovaného lomu Medard-Libík, který se nachází mezi městy Habartov, Sokolov a obcemi Bukovany, Cítice, Svatava. Rekultivace Medard-Libík-jižní svahy – II.etapa je členěna na lesnickou rekultivaci, hospodárnice a odvodnění území o celkové ploše 63 ha.

Termíny plnění

09/2004 - 11/2015

Zavřít

Další reference

Foto Foto

Rekultivace Podkrušnohorské výsypky
V. etapa na území spol. Sokolovská uhelná


Objednatel

Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Fotogalerie

Foto Foto

Rozsah prací

Terénní úpravy, odvodnění, hospodárnice, mokřady, biologická rekultivace.

Termíny plnění

12/2006 - 12/2017

Zavřít

Další reference

Foto

Rekultivace Podkrušnohorské výsypky
V. etapa na území spol. Sokolovská uhelná


Objednatel

Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

Zájmové území se nachází v k.ú. Dolní Nivy-Lomnice. V zájmovém území dojde k terénním úpravám na ploše 144 ha, dále k vybudování hospodárnic o délce cca 5700m, odvodnění území-příkopy v délce 5432 m a vybudování 2 nádrží o rozloze 3,16 ha. V rámci lesnické rekultivace dojde k výsadbě na ploše 107 ha a v rámci zemědělské rekultivace bude obhospodařeno 32 ha.

Termíny plnění

07/2008 - 05/2019

Zavřít

Další reference

Foto Foto Foto Foto

Technická rekultivace Merkur XIX.


Objednatel

Severočeské doly a. s. Chomutov

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

Rekultivace Merkur XIX se rozkládá na ploše 46,65 ha z toho je 19,54 ha zemědělská rekultivace 27,04 ha lesnická rekultivace a 0,07 ha komunikace.
Terénní úpravy - Při HTÚ bylo odkopáno a následně uloženo do násypů 193 848 m3. Na upravené ploše lesnické rekultivace 27,04 ha se aplikoval kompost o celkovém množství 10 816t.s následnou hlubokou orbou do 30cm.
Návoz ornice - Upravená plocha zemědělské rekultivace byla povezena ornicí v tl.0,5m(97 700m3) poté se aplikoval kompost v množství 400t/ha a na závěr proběhla hluboká orba do 30cm

Termíny plnění

--

Zavřít

Další reference

Foto Foto Foto Foto

Technická rekultivace Prunéřov IX.


Objednatel

Severočeské doly a. s. Chomutov

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

Stavba řeší technickou úpravu rekultivované plochy ,,Prunéřov IXb“, včetně terénních úprav pro zemědělskou a lesnickou rekultivaci.
Terénní úpravy - Celkový rozsah TÚ byl 287 556 m3 na ploše 518 700 m2. Uložení sypaniny do náspů v objemu 290 871 m3 a vodorovné přemístění 290 871 m3.
Návoz ornice - Nakládka ornice a její přemístění o celkovém objemu 118 650 m3, úprava pláně se zhutněním v celkové ploše 54 150 m2, rozprostření ornice na ploše 237 300 m2, úprava pozemku v objemu 5 000m3.

Termíny plnění

--

Zavřít

Další reference

Certifikace a autorizaceZobrazit certifikáty

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008


Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009


Certifikát ČSN ISO/IEC 27001:2006